Choď na obsah Choď na menu
 

 

Stanovy občianskeho združenia
 
Klub vojenskej histórie Tyrnau
podľa zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 
 
Čl. I. Názov združenia
Klub vojenskej histórie Tyrnau
Oficiálna skratka: KVH Tyrnau
 
1. Sídlo združenia: 917 01 Trnava, ul. Vladimíra Clementisa č. 59
 
2. Ciele združenia:
a) Dobrovoľné združovanie priaznivcov vojenskej histórie a faleristiky, záujemcov o vojenskú históriu a techniku ako i zberateľov uniforiem, výstrojných súčiastok a dobového vybavenia so zameraním najmä na vojenskú históriu Slovenska počas obdobia druhej svetovej vojny. Organizovanie spomienkových a pietnych akcií, prednášok, besied, krátkodobých výstav a expozícií týkajúcich sa uvedenej problematiky. Navštevovanie výmenno-predajných stretnutí zberateľov, vojenských múzeí a iných miest súvisiacich s vojenskou históriou všeobecne.
b) Rekonštrukcie historických vojnových udalostí tzv. reenacting alebo reenactment, najmä podľa skutočného priebehu pri príležitosti oslobodenia územia Slovenska a výročí skončenia druhej svetovej vojny v dobových uniformách bez funkčných zbraňových systémov, ako samostatná jednotka alebo formou spolupráce s inými klubmi vojenskej histórie na Slovensku i v zahraničí, ako i účasť na oficiálnych pietnych aktoch vojenského charakteru.

 

3. Charakter združenia

a) Klub vojenskej histórie Tyrnau (ďalej len KVH Tyrnau) vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch a pri tejto svojej činnosti sa riadi zákonmi a platným právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako i štátu v ktorom práve vykonáva svoju činnosť, pričom spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi a ozbrojenými bezpečnostnými zbormi ako i fyzickými a právnickými osobami.

b) KVH Tyrnau nie je ozbrojené združenie, nie je politická strana ani politické hnutie, nie je založený na zárobkovú činnosť ani na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní. Nie je ani cirkvou či náboženskou spoločnosťou, neprejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, nepodporuje ani nepropaguje skupiny osôb, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd. KVH Tyrnau nepodporuje, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú či inú diskrimináciu, nespolupracuje a nesympatizuje s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú či inú diskrimináciu.
 
Čl. II. Členstvo v združení
  
1. Členom KVH Tyrnau sa môže stať len fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady členstva a súhlasí s podmienkami stanov a interného poriadku. Do KVH Tyrnau môže byť prijatý i čestný člen.
 
2. Druhy členstva:
a) Riadne členstvo
b) Riadne členstvo so súhlasom zákonného zástupcu
c) Čestné členstvo
d) Členstvo čakateľa počas skúšobnej lehoty
 
3. Riadny člen musí spĺňať tieto predpoklady:
a) je osobou staršou ako 18 rokov
b) je osobou plne spôsobilou na právne úkony
c) je osobou bezúhonnou
d) zdravotný stav osoby musí zodpovedať náplni činnosti KVH Tyrnau
e) musí prejaviť záujem o členstvo v KVH Tyrnau a vyplniť písomnú žiadosť o prijatie za člena KVH Tyrnau
f) musí absolvovať skúšobnú dobu šesť mesiacov
g) riadne členstvo musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov najvyššieho orgánu KVH Tyrnau
h) nemusí byť len občanom Slovenskej republiky
i) s písomným súhlasom zákonného zástupcu a jeho overeným podpisom, sa môže stať riadnym členom aj osoba staršia ako 15 rokov
 
4. Čestný člen musí spĺňať tieto predpoklady
a) je osobou staršou ako 18 rokov
b) musí byť navrhnutý riadnym členom KVH Tyrnau
c) svojou mimoriadnou činnosťou alebo súkromnou zbierkou či vlastnou vojenskou technikou musí byť na prospech KVH      Tyrnau
d) čestné členstvo musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov najvyššieho orgánu KVH Tyrnau
 
5. Riadne členstvo v KVH Tyrnau vzniká prijatím člena - čakateľa, ktorý absolvoval skúšobnú dobu po súhlase nadpolovičnej väčšiny najvyššieho orgánu na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo predloženej predsedníctvu. Za vykonanú skúšobnú lehotu sa môže považovať aj preukázané pôsobenie v inom Klube vojenskej histórie, alebo výkon čestného členstva v KVH Tyrnau, ako i minulé pôsobenie v KVH Tyrnau po opätovnom prijatí. O takomto započítaní skúšobnej lehoty rozhodne výkonný orgán KVH Tyrnau.
 
6. Skúšobná doba plynie po dobu šiestich mesiacov od podania písomnej žiadosti. Táto doba sa zaráta do celkového pôsobenia v združení, nezaráta sa v prípade, že žiadosť o prijatie bude zamietnutá.
a) Ak sa počas tejto doby zistí, že čakateľ nespĺňa predpoklady podľa Čl. II bod 3) stanov KVH Tyrnau, alebo jeho zmýšľanie či konanie je v rozpore s charakterom združenia podľa Čl. I bod. 3 písm. b) stanov KVH Tyrnau, jeho žiadosť o členstvo bude zamietnutá.

b) Členský poplatok je počas skúšobnej lehoty ½ zo sumy členského poplatku stanoveného pre riadnych členov. Nezaplatenie ani polovičného členského poplatku, alebo nesplnenie podmienok, čo do výstroje a účasti člena – čakateľa na činnosti združenia je dôvod na zamietnutie žiadosti o členstvo. O zamietnutí žiadosti rozhodne najvyšší orgán hlasovaním.

7. Dokladom o riadnom členstve a riadnom členstve so súhlasom zákonného zástupcu je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením minimálneho povinného členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok buď jednorázovo, alebo mesačne na účet KVH Tyrnau. Dokladom o čestnom členstve je preukaz čestného člena bez obmedzenia platnosti. Obdobie členstva čakateľa počas skúšobnej lehoty plynie bez vydania členského preukazu.
 
8. Predbežnú výšku členského poplatku navrhuje výkonný orgán KVH Tyrnau na každý rok individuálne podľa potrieb hospodárenia. Konečnú výšku členského poplatku schváli najvyšší orgán hlasovaním. Riadny člen so súhlasom zákonného zástupcu vo veku od 15 do 18 rokov uhrádza ½ zo sumy členského poplatku stanoveného pre riadnych členov. Členský poplatok, nie je povinný platiť čestný člen. Každý člen však môže dobrovoľne vykonať aj mimoriadny príspevok určený výhradne na činnosť KVH Tyrnau v ľubovoľnej výške. Platba všetkých členských poplatkov a mimoriadnych príspevkov prebieha iba vkladom hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet KVH Tyrnau.
 
9. Práva členov
a) podieľať sa podľa svojich možností na činnosti KVH Tyrnau bez rozdielu členstva
b) voliť a byť volený do orgánov KVH Tyrnau môže byť iba riadny člen, toto právo sa nevzťahuje na čestného člena, riadneho člena so súhlasom zákonného zástupcu a člena -čakateľa počas skúšobnej lehoty
c) čestný člen, riadny člen so súhlasom zákonného zástupcu a člen - čakateľ počas skúšobnej lehoty majú iba poradný hlas
d) obracať sa na orgány KVH Tyrnau s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
e) byť informovaný o hospodárení združenia, o činnosti a o rozhodnutiach orgánov KVH Tyrnau
f) užívať výhody poskytované KVH Tyrnau svojim členom a v rámci činnosti združenia i jeho majetok
g) byť prítomný pri jednaní orgánov KVH Tyrnau týkajúcich sa jeho osoby
 
10. Povinnosti členov
a) dodržiavať stanovy a interný poriadok KVH Tyrnau ako i zákony Slovenskej republiky, najmä zákony súvisiace s cieľmi združenia a priamo sa týkajúce činnosti združenia
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
d) riadne a včas platiť členské poplatky, ako i iné príspevky, stanovené orgánmi KVH Tyrnau   a schválené na zasadnutí najvyššieho orgánu, členské poplatky a príspevky nevyčerpané počas hospodárenia v kalendárnom roku sú počas trvania KVH Tyrnau nevratné a budú použité na jeho činnosť v nasledujúcom kalendárnom roku
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
f) zodpovedne vykonávať všetky úlohy a funkcie, do ktorých bol ustanovený
g) pri ukončení členstva vrátiť zverený a zapožičaný majetok KVH Tyrnau
h) chovať sa tak, aby nebolo poškodené dobré meno KVH Tyrnau
i) považovať informácie o interných záležitostiach za dôverné a zachovávať o nich mlčanlivosť s výnimkou prípadov stanovených orgánmi KVH Tyrnau
j) na verejných ukážkach nosiť uniformu s označením, ktorá zodpovedá jeho veku, zaradeniu v jednotke, programu akcie či zaradeniu k technike
k) absolvovať poradové a branné cvičenia, adekvátne k možným akciám, ktorých sa klub zúčastní
l) aspoň raz za rok sa zúčastniť oficiálnej akcie organizovanej KVH Tyrnau, alebo oficiálnej akcie ktorej sa zúčastní KVH Tyrnau
 
11. Zánik členstva
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z KVH Tyrnau
b) úmrtím fyzickej osoby
c) zánikom KVH Tyrnau
d) vylúčením z dôvodu nečinnosti člena po schválení nadpolovičnou väčšinou hlasov najvyššieho orgánu KVH Tyrnau
e) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe preukázateľne porušuje alebo si neplní členské povinnosti, poškodzuje dobré meno KVH Tyrnau, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení z dôvodov uvedených Čl. II bod. 11 písm. e) rozhoduje výkonný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.
f) preukázaným a bezdôvodným nezaplatením alebo neplatením povinného členského poplatku v lehote určenej predsedníctvom, pričom iba v takomto prípade sa nevyžaduje schválenie vylúčenia najvyšším orgánom, postačuje schválenie výkonným orgánom. Za zaplatený členský poplatok sa považuje suma pripísaná na bankový účet KVH Tyrnau.
g) členstvo ukončené vystúpením člena zo združenia alebo jeho vylúčením, je možné obnoviť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od zániku členstva, po preukázaní predpokladov pre členstvo a schválením opätovného prijatia najvyšším orgánom združenia
 
Čl. III. Orgány združenia
  
1. Najvyšší orgán - členská schôdza KVH Tyrnau zvolaná podľa potreby minimálne však 1 x  ročne s najmenej nadpolovičnou účasťou riadnych členov, vzhľadom k vzdialenosti medzi bydliskami členov môžu  ďalšie bežné členské schôdze prebiehať aj prostredníctvom internetu.
2. Výkonný orgán – predsedníctvo KVH Tyrnau (predseda, podpredseda a tajomník)
3. Štatutárne orgány – predseda a podpredseda KVH Tyrnau
4. Kontrolný orgán – výkonný orgán a dočasne zriadená minimálne dvojčlenná revízna komisia KVH Tyrnau
 
a) Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci
K bodu 1) Najvyšší orgán KVH Tyrnau je utvorený zo všetkých riadnych členov združenia
- rozhoduje o zániku KVH Tyrnau zlúčením s iným klubom vojenskej histórie alebo
 dobrovoľným rozpustením
- schvaľuje stanovy, interný poriadok ich zmeny a doplnky
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
- schvaľuje členské poplatky, rozpočet a správu o hospodárení
- volí a odvoláva členov výkonného orgánu; predsedu, podpredsedu združenia a kontrolný     orgán
- schvaľuje prijatie nových riadnych členov po uplynutí skúšobnej lehoty a navrhnutých 
 čestných členov
- je odvolacím orgánom pri vylúčení podľa Čl. II bod. 11 písm. e) stanov KVH Tyrnau
- schvaľuje vylúčenie z dôvodu nečinnosti člena
 
K bodu 2) Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu, pričom:
- riadi činnosť KVH Tyrnau v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, najmä   
 organizuje jej priebeh a informuje o nej
- zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia najvyššieho orgánu a pripravuje
 základné materiály na tieto zasadnutia
- spracováva a predkladá najvyššiemu orgánu námietky a pripomienky členov združenia
 
K bodu 3) Štatutárnym orgánom KVH Tyrnau je predseda a podpredseda, pričom každý z nich môže zastupovať KVH Tyrnau a konať v jeho mene samostatne. Iný člen predsedníctva tak môže konať len s písomným poverením predsedu.
 
K bodu 4) Kontrolným orgánom je výkonný orgán a najmenej dvojčlenná revízna komisia zriadená v prípade mimoriadnych udalostí alebo pri nezrovnalostiach pri hospodárení s majetkom KVH Tyrnau, ktorá:
- pozostáva z riadnych členov mimo predsedníctva alebo z čestných členov a za svoju činnosť
 zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je dočasné.
- inak kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na
 ich odstránenie výkonný orgán
- výkonný orgán kontroluje aj dodržiavanie stanov a interného poriadku
 
b) Ustanovenia o funkciách KVH Tyrnau
- Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a tajomník. Predsedníctvo je uznášania schopné  ak sú prítomní všetci 3 členovia, okrem prípadov keď predseda písomne poveril iného člena KVH Tyrnau zastupovaním niektorého člena predsedníctva. Predseda riadi činnosť KVH Tyrnau a v rámci tejto činnosti komunikuje s fyzickými a právnickými osobami a zastupuje záujmy združenia. Navrhuje a zvoláva zasadnutie najvyššieho orgánu, zasadnutie predsedníctva a bežné členské schôdze. Vykonáva aj funkciu hovorcu a má prístup k e-mailu KVH Tyrnau.
 
- Podpredseda zastupuje počas neprítomnosti predsedu v plnom rozsahu okrem prípadov, kedy si to predseda vyhradil. Zároveň vykonáva funkciu pokladníka, vedie bankový účet KVH Tyrnau a eviduje príjmy a výdavky. Zabezpečuje informovanosť a účasť členov na akciách, ktoré KVH Tyrnau organizuje, alebo ktorých sa zúčastňuje. V neprítomnosti predsedu vykonáva aj funkciu hovorcu a má prístup k e-mailu KVH Tyrnau.
 
- Tajomník vedie evidenciu členov združenia, písomné podklady zo zasadnutí najvyššieho orgánu, predsedníctva a členských schôdzí, vydáva členské preukazy, vyznačuje ich platnosť a spravuje webstránku KVH Tyrnau, ako i ďalšie potrebné evidencie a štatistiky. Má prístup k e-mailu KVH Tyrnau
 
-   Funkčné obdobie predsedníctva KVH Tyrnau je 4 roky.
- Ukončenie výkonu funkcie môže nastať aj odvolaním z funkcie kvôli neplneniu si povinností vyplývajúcich z nej. Odvolať riadneho člena z funkcie môže iba najvyšší orgán hlasovaním. Výkon funkcie možno ukončiť aj na vlastnú žiadosť funkcionára a bez udania dôvodu. V takýchto prípadoch zvolí najvyšší orgán na zasadnutí nového funkcionára z radov riadnych členov. 
Čl. IV. Zásady hospodárenia
 
1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu KVH Tyrnau vždy na obdobie jedného kalendárneho roku
2. Združenie hospodári s hnuteľným, nehnuteľným majetkom a finančnými prostriedkami
a) hnuteľný majetok tvoria najmä uniformy, výstroj, technika a ďalší hnuteľný majetok zaobstaraný členmi KVH Tyrnau po jeho založení a ako klubový označený a deklarovaný. Na zaobstaraní takého majetku sa členovia klubu podieľajú podľa možností.
b) nehnuteľným majetkom môže byť sídlo KVH Tyrnau, alebo iné nebytové priestory na parkovanie techniky, ak takéto nehnuteľnosti v budúcnosti združenie získa do vlastníctva
b) zdrojmi majetku a finančnými prostriedkami sú: pravidelné členské poplatky a dobrovoľné príspevky členov, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, dotácie zo štátneho rozpočtu podielové dane a úroky z vkladov na účte
c) výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia a zabezpečenie jeho riadneho chodu. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväzným predpismi a stanovami.
 
Čl. V. Zánik združenia
 
1. O zániku KVH Tyrnau zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa ust. § 70 – 75 Obchodného zákonníka.
 
2. Zánik KVH Tyrnau môže nastať aj právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
 
Čl. VI. Záverečné ustanovenie
 
     Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Stanovy schválili členovia prípravného výboru KVH Tyrnau ako budúci výkonný orgán, ktorý vykonáva aj ich výklad. Po registrácii združenia bude vydaný interný poriadok upravujúci podrobnosti týkajúce sa výstroje a činnosti jeho členov v stvárňovaných vojenských jednotkách, ako i systém a postup pri povyšovaní do hodností v stvárňovaných vojenských jednotkách a udeľovaní diplomov, odznakov a vyznamenaní. Na prvé funkčné obdobie sa ustanovia do funkcií predsedníctva členovia prípravného výboru. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na MV SR, t.j. 24. januára 2011.