Choď na obsah Choď na menu
 

Priestupky extrémizmu

2. 10. 2017

§ 47a
Priestupky extrémizmu


(1) Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto


a) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,


b) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,


c) dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti majetku podľa § 50 úmyselným zničením alebo poškodením veci z dôvodu národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, pôvodu rodu alebo z dôvodu náboženského vyznania.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.

     Zákon o priestupkoch bol doplnený o priestupky extrémizmu zákonom NR SR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.02.2014.

     Dôvodom prijatia novej právnej úpravy bolo najmä to, aby menej závažné konania, ktoré nenapĺňali skutkovú podstatu trestného činu, avšak zároveň z pohľadu verejného záujmu na eliminácii extrémistických prejavov by nebolo správne, aby ostali iba v rovine morálnych deliktov, bez právneho následku.

     Vychádzajúc z definície zavinenia pri priestupkoch v 3 zákona o priestupkoch je zrejmé, že na spáchanie priestupku extrémizmu z hľadiska naplnenia subjektívnej stránky postačuje preukázanie zavinenia z nedbanlivosti, okrem prípadu podľa písm. c), kde sa pri priestupku extrémizmu spáchanom osobitnou formou priestupku podľa § 50 zákona o priestupkoch vyžaduje úmyselné zničenie alebo poškodenie veci, resp, pri § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch sa taktiež výslovne vyžaduje úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Pri priestupkoch extrémizmu podľa písm. a) a b) bude postačovať preukázanie zavinenia z nedbanlivosti, aj keď z povahy priestupkov je zrejmé, že vo väčšine prípadov pôjde o úmyselné konanie.

     Ako priestupok extrémizmu nebudú posudzované prípady použitia písomného, grafického, obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového vyhotovenia textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, na verejnom kultúrnom podujatí, pri výkone povolania, zamestnania alebo pri vykonávaní inej činnosti takým spôsobom, ktorý neporušuje alebo neohrozuje záujem spoločnosti. Tu pôjde najmä o historické/dobové oblečenie alebo kostýmy využívané pri kultúrnych podujatiach, modelárske súťaže, edukačné výstavy a pod., ktorých cieľom nie je podpora názorov alebo ideológií, ktorých obsahom je potláčanie základných ľudských práv a slobôd.

Spracoval: Uffz. Theo Dietrich

Zdroj: Zákon o priestupkoch - Veľký komentár, právny stav k 01.01.2016. Autori: doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. a kolektív