Choď na obsah Choď na menu
 

Zákon o zbraniach a strelive

2. 10. 2017

§ 7 ods. 1) Zbraňou kategórie D je (pre účely KVH najmä)

b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,

c) expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písmene d),

d) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C,

f) historická zbraň

g) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,

i) znehodnotená zbraň

     Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti, a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. d), aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j) a ods. 4 písm. b).

Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

§ 28 ods. 1 písm. a,i,j):

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,

- pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,

- bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,

§ 28 ods. 4 písm. b)

     Držiteľ zbrojného preukazu nesmie mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby,

§ 14 ods. 1,2)

     Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

     Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37).

§ 14a ods. 1)

     Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

§ 53 ods. 1)

     Príslušník Policajného zboru je oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, aby ich držiteľovi zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť ustanovenú týmto zákonom, alebo u ktorého možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby.

§ 55 ods. 9,10,11)

     Držiteľ zbrane kategórie D je povinný zbraň alebo strelivo do nej riadne zabezpečiť proti jej zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.

     Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), e) a f) sa môže strieľať len na strelnici (§ 49); táto zbraň musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu

     Streľba zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b), c), d), g), h) a l) je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku.

§ 56 ods. 8)

     Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov; zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.

§ 58 ods. 8)

     Držiteľ znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane nesmie so znehodnotenou zbraňou alebo s rezom zbrane na verejne prístupných miestach viditeľne manipulovať; pri preprave znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane je povinný mať pri sebe potvrdenie o jej znehodnotení alebo o výrobe rezu.

§ 60 ods. 1)

     V prípade úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho držiteľa zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní alebo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) je ten, kto s ním žil v čase jeho smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho v spoločnej domácnosti, povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému útvaru a umožniť prevzatie zbrane a streliva do úschovy policajnému útvaru; to neplatí, ak mu táto okolnosť nebola známa.

§ 69 ods. 1 písm. a,b,c,d)

Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto

  • bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa tohto zákona,
  • poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 alebo ods. 7, § 12 ods. 2 alebo ods. 3, § 28 ods. 1 písm. b), m) alebo písm. n) alebo § 28 ods. 4 písm. b) alebo písm. f),
  • urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo
  • poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

Ods. 2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 1659 eur. Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť pokutu do 663 eur.

§ 72f ods. 1)

     Držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), ktorú nadobudol do 30. júna 2015 a ktorá podlieha od 1. júla 2015 evidencii na policajnom útvare, je povinný požiadať o zaevidovanie tejto zbrane podľa § 37 do 31. decembra 2015 s tým, že ak zbraň nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou, predloží protokol o kusovom overení zbrane, a ak nevie preukázať nadobudnutie vlastníctva zbrane, predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, od koho a kedy nadobudol zbraň.

 

     Zákon je v súčasnom znení plne postačujúci (okrem iných subjektov) aj pre potreby klubov vojenskej histórie a nepotrebuje žiadnu úpravu, čo si bohužiaľ nemyslia europoslanci. Očakávame novelu podľa smernice EÚ o kontrole zbraní.

Spracoval: Ofeldw. Theo Dietrich